Resultats de les votacions dels pressupostos participatius del Merma

Moltes gràcies a totes les persones que heu participat als Pressupostos Participatus del Merma

Presentació del regidor

Els pressupostos participatius representen una bona oportunitat per planificar de forma més eficient la despesa municipal ja que aquesta planificació es fa amb la ciutadania. També són un escenari òptim – si bé no l’únic escenari de participació de la ciutat - per ampliar la presa de decisions i, per tant, de decidir conjuntament com volem que sigui la ciutat.

A finals de 2014 vam iniciar la primera experiència i vam obtenir resultats significatius. Anem pel bon camí. Tot i així creiem que hem de seguir treballant per ampliar la participació i fer de Vic una ciutat construïda per totes i tots i que tothom se senti seva. Per arribar a aquest punt, creiem que ens hem d’apropar al territori i donar-li al procés participatiu un component emocional. Així doncs, enguany presentem un nou model de pressupostos participatius en el que es divideix la ciutat seguint la divisió, ja consolidada entre la ciutadania, de les tres zones de la Festa Major: Verda, Negra i Vermella.

La fortuna ha volgut que sigui el territori verd, representat pel Merma, el que doni el tret de sortida a aquest nou model. El 2017 el seguirà el territori negre, representat per la Vella, i el 2018 el territori vermell, representat pel Nen. Vigatans i vigatanes dels barris dels Caputxins, Vic Nord, Sant Llàtzer, Quatre Estacions i la part nord del Centre Històric, vosaltres sou qui millor coneixeu la zona on viviu i per això volem decidir amb vosaltres com millorar-la. Tenim al davant un repte i una oportunitat per enriquir aquesta zona i, per extensió, la ciutat.

Us animo a participar per fer una ciutat millor entre totes i tots.

Antoni Serrat i Callís

5è tinent d’alcalde i regidor d’Economia, Serveis, Règim Interior, Ciutadania, Igualtat i Cooperació.

Què són els pressupostos
participatius?

Principalment és un mecanisme o instrument de participació a través del qual la ciutadania defineix on van a parar una part dels recursos públics.

Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats d’una població i com els mateixos ciutadans prioritzen aquestes necessitats, raó per la qual esdevé una eina útil a l’hora de planificar la despesa municipal.


OBJECTIUS

Un dels objectius d’aquesta iniciativa municipal és incorporar als processos de participació la visió que els ciutadans tenen de la ciutat; és a dir, donar-los veu i vot en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal i, per tant, sobre aquelles qüestions que els afecten en primera persona (sempre que siguin de competència municipal).
Un altre dels objectius que persegueixen els pressupostos participatius és acostar ciutadans i polítics. Per superar la desafecció i desconfiança creixent dels ciutadans cap als polítics es creen mecanismes  de democràcia participativa com els pressupostos participatius. Si bé al món hi ha molts tipus diferents d’experiències de pressupost participatiu, la majoria s’erigeixen sobre el principi de l’universalisme i de la igualtat: una persona, un vot. Això permet generar processos de participació al màxim d’inclusius possible i, per tant, arribar a tota la ciutadania, associada o no. 
No obstant això, el procés va més enllà d’aquesta presa de decisions: el teló de fons és que els ciutadans aprenguin a analitzar la realitat que els envolta per poder posteriorment establir quines són les seves prioritats com a grup i finalment construir les seves pròpies demandes de forma col·lectiva. Darrere un procés de pressupost participatiu, per tant, hi ha una dimensió pedagògica que té com a objectiu crear una ciutadania formada, implicada, activa i que pren decisions de forma responsable.

Essent, doncs, una eina que permet conèixer quines són les necessitats d’una població i com els mateixos ciutadans prioritzen aquestes necessitats, el pressupost participatiu esdevé també una eina molt útil a l’hora de planificar els recursos municipals ja que permet millorar l’ús dels recursos públics i, per tant, l’eficiència i la transparència de l’organització.

Finalment, els pressupostos participatius tenen com a objectiu fomentar la transversalitat dins de l’Ajuntament com a forma preferent d’organització municipal.

EL NOSTRE MODEL

En el Ple del mes de febrer de 2016 es va aprovar el pressupost general de l’Ajuntament i la partida destinada al projecte de Pressupostos Participatius per un valor de 150.000€.

Atès que els principals objectius del procés són ampliar i diversificar el nombre de persones que hi intervenen i fomentar la pedagogia de la participació –i que en la prova pilot es van detectar algunes dificultats en el model implementat–, enguany es planteja una nova proposta centrada en 3 dimensions: proximitat, territori i un component emocional que fomenti que la ciutadania se senti seu el procés.

Per altra banda, l’actual equip de govern duia al seu programa electoral treballar el pressupost participatiu a partir dels barris.

Així doncs, des de l’equip de govern es proposa vincular els pressupostos participatius als colors de la Festa Major de la ciutat - Verd, Vermell i Negre – ja que es considera que aquesta divisió territorial pot ser l’adequada per treballar des de les 3 dimensions comentades i això propicia l’assoliment dels objectius del procés.

A través d’un sorteig protagonitzat pels mateixos caps de llúpia es va definir l’ordre a seguir durant els pròxims tres anys. D’aquesta manera, la zona que participarà a través dels pressupostos participatius d’aquest any 2016 serà la verda; l’any 2017 serà la negra; i l’any 2018 la vermella i, així, successivament.El setembre de 2014 es va iniciar la prova pilot dels pressupostos participatius a la ciutat de Vic. Al llarg dels mesos de setembre, octubre i novembre es van reunir una seixantena de veïns/es durant 8 setmanes consecutives per elaborar íntegrament i de forma conjunta les 17 propostes que finalment es van sotmetre a votació del conjunt de la ciutadania major de 16 anys al llarg del mes de març de 2015.

L’ índex de participació real va ser del 3,77%. Això representa unes 1.300 persones. Si ho comparem amb d’altres primeres edicions de pressupostos participatius dutes a terme en d’altres ciutats, es tracta d’un resultat força superior a la mitjana. A més també es va dur a terme un procés de pressupost participatiu infantil en el qual van participar gairebé 500 alumnes de 6è de primària de les escoles de Vic.

Si ens fixem en els aspectes més qualitatius, podem destacar que el procés partia del debat ciutadà a l’hora de construir propostes (metodologia deliberativa), que es disposava d’un reglament propi en el qual la ciutadania havia establert les seves pròpies regles del joc (es feia participació des de l’inici) i no hi havia cap mena de restricció temàtica pel que fa a l’elaboració de propostes.

Si bé es considera que anem pel bon camí, i que és bo mantenir els aspectes qualitatius del procés que s’acaben de comentar, és voluntat de l’Ajuntament treballar per seguir millorant en l’assoliment de dos objectius principals ja definits en la prova pilot: ampliar i diversificar la participació i fomentar la pedagogia de la participació.
  • La partida de diners adjudicada al projecte prové del pressupost ordinari de l’Ajuntament; això a priori permet garantir-ne la continuïtat i fa que no hi hagi restriccions temàtiques a l’hora de fer propostes (no es posen línies vermelles, des de l’Ajuntament). El procés té un sostre econòmic de 140.000€
  • El procés és auto reglamentat. És a dir, la ciutadania decideix i crea les regles del joc de funcionament ordinari del procés. Es fa participació ciutadana des de l’inici.
  • Les propostes són elaborades íntegrament per la ciutadania i de forma conjunta. Són fruit del debat ciutadà, de les persones que participen a les taules de propostes.
  • Cada any es treballa exclusivament en una de les tres zones des de la proximitat, tant l’elaboració de propostes com les votacions. D’aquesta manera s’assoleix més impacte en el territori on es duu a terme el procés. L’ordre d’implementació dels processos s’estableix a partir d’un sorteig celebrat en el marc de l’acte de presentació pública de la nova edició de pressupostos participatius celebrat el dia 13 d’abril de 2016.
  • Se simplifica el model: es redueix el nombre de sessions a les quals es demana que assisteixi la ciutadania a l’hora d’elaborar propostes (es passa de 8 a 4), sense treure qualitat al procés. També es redueixen les fases del procés ja que, en no tenir la dimensió de ciutat que tenia l’anterior, les taules de ciutat desapareixen. Finalment, desapareixen les taules temàtiques ja que les propostes més temàtiques també poden emergir a les taules territorials.
  • Es treballa més des d’una dimensió territorial. Les associacions, entitats i recursos del territori on es dugui a terme el procés agafen protagonisme com a agents facilitadors a l’hora d’elaborar les propostes i s’hi estableixen reunions específiques de treball. Tanmateix, les propostes se segueixen consensuant i treballant a les taules de propostes.
  • Es connecta el procés a la Festa Major per donar-hi més visibilitat i emotivitat.

El Reglament de Pressupostos Participatius estableix que els processos han de ser dinàmics i que, com a tals, s’han d’autoreglamentar pels mateixos membres i grups, implicats d’una manera flexible. També estableix que aquesta autoreglamentació es concretarà en un Protocol de Pressupostos Participatius que, a través de les revisions necessàries en finalitzar cada cicle, permetrà incorporar modificacions i millores al procés.

Enllaç al Reglament de Pressupostos Participatius
Enllaç al Protocol
Enllaç al Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
Enllaç al Pla anual de Participació ciutadana 2016

QUI HI POT PARTICIPAR?Podran participar en els Pressupostos Participatius tot els veïns i veïnes majors de 16 anys de la zona on es dugui a terme el procés.

El 2016 el procés es duu a terme a territori verd, a la zona del Merma.

Això vol dir que seran les persones, els serveis, les entitats i els grups formals o informals d’aquesta qui decidiran conjuntament projectes per millorar aquesta zona.


Barris de Caputxins
Vic Nord
Sant Llàtzer
Quatre Estacions
Part Nord i Est del Centre Històric
LA ZONA VERDA
ÉS ON ES DUU A
TERME EL
PROCÉS

SOBRE QUÈ ES PARTICIPAEl sostre econòmic és de 140.000 €

Els i les participants podran fer propostes de millora de la zona del Merma per valor de 140.000€.

COM HI POT PARTICIPAR?S’HI PODRÀ PARTICIPAR DE DIFERENTS MANERES:

• Presentant i elaborant propostes a les Taules
Els criteris bàsics que hauran de complir les propostes es treballaran a l’inici del procés amb la ciutadania i quedaran establertes al document anomenat Protocol de Pressupostos Participatius. Partint de la idea que ens trobem en un escenari de participació, no hauria tingut sentit imposar unes regles del joc. Tanmateix, s’hauran de respectar els criteris següents: han de ser temes de competència municipal, han de respectar el marc jurídic i legal vigent, no poden incloure subvencions a entitats ni a projectes ja existents, si no és que introdueixin elements innovadors que el converteixin en un nou projecte.

• Presentant propostes per via telemàtica en aquest mateix web. 
Les propostes que es presentin a través del web es remetran a les taules per valorar-les i treballar-les conjuntament amb les persones participants.

• Escollint les propostes finalistes a les Taules, que passaran a validació tècnica.

• Votant les propostes finals elaborades pels veïns/es a les taules de propostes.

PRESENTANT I ELABORANT PROPOSTES A LES TAULES DE PROPOSTES

PRESENTANT PROPOSTES ON-LINE

ESCOLLINT LES PROPOSTES FINALISTES A LES TAULES

VOTANT LES PROPOSTES FINALS PRESENCIALMENT / ON-LINE

QUAN ES POT PARTICIPAR?Fase 1. Elaboració de propostes.

L’Ajuntament ha organitzat sessions en les que s’elaboraran i es debatran de forma conjunta propostes ciutadanes per donar resposta a les necessitats dels barris de la zona.

Les taules de propostes començaran el dia 9 de maig i es faran dos cops per setmana durant quatre setmanes. Cada setmana hi haurà dues sessions en les quals es treballarà el mateix. Per tant, cada veí o veïna pot decidir quin dia li va més bé per assistir-hi.

Seran els següents dilluns i dijous següents a les 19.30h al Centre Cívic Can Pau Raba.

Fase 2. Votacions.

El conjunt de veïns i veïnes majors de 16 anys de la zona del Merma (hagin participat o no a les taules de propostes) podran participar durant el mes d’octubre a les votacions de les propostes elaborades a la fase 1.